Δυσχέρειες αναπνοής στον ύπνο

Γιώργος Ποταμίτης
Ιατρός Ω.Ρ.Λ

Φυσιολογικά αναπνέουμε από τη μύτη. Έτσι συμβαίνει από τη γέννησή μας.

Διαφορετικοί λόγοι και παράγοντες στην εξέλιξη των ηλικιών μπορούν να προκαλέσουν δυσχέρειες στη ρινική αναπνοή.

Να προκαλέσουν διαταραχές της φυσιολογικής αναπνοής στον ύπνο, από απλή δυσχέρεια, μέχρι βαρύ ροχαλητό και υπνική άπνοια.

ΡΟΧΑΛΗΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ UARS ΚΑΙ ΑΠΝΟΙΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ

  • Τι είναι το ροχαλητό;
  • Πότε το ροχαλητό γίνεται παθολογικό και επικίνδυνο;
  • Τι είναι το σύνδρομο αυξημένων αντιστάσεων των ανώτερων αεραγωγών;
  • Τι είναι άπνοια στον ύπνο;
  • Ποια είναι τα συμπτώματα της άπνοιας στον ύπνο;
  • Πώς γίνεται η διάγνωση του είδους του ροχαλητού και των απνοιών στον ύπνο;
  • Πώς αντιμετωπίζεται το ροχαλητό και  η υπνική άπνοια;

Το σύνδρομο αυξημένων αντιστάσεων των ανώτερων αεραγωγών ( Upper Airways Resistance Syndrome UARS) οφείλεται σε αυξημένες αντιστάσεις κατά τη δίοδο του αναπνεόμενου αέρα από τη μύτη ή και τον στοματοφάρυγγα ( σκολίωση ρινικού διαφράγματος, υπερτροφία κάτω ρινικών κογχών, αλλεργική ρινίτιδα, υπερτροφία αδενοειδών εκβλαστήσεων – «κρεατάκια», υπερτροφικές αμυγδαλές, επιμήκυνση μαλθακής υπερώας – επιμήκυνση και πάχυνση σταφυλής). Χαρακτηρίζεται από εργώδη αναπνοή κυρίως κατά την εισπνοή, εναλλαγές στοματικής και ρινικής αναπνοής, χαρακτηριστικούς ήχους πωματισμού – αποπωματισμού στοματοφάρυγγα και ρινοφάρυγγα, με ή χωρίς ροχαλητό, αλλά χωρίς άπνοιες και αποκορεσμούς της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο. Η δυσχέρεια αναπνοής μπορεί να σχετίζεται με τη θέση του σώματος και της κεφαλής στον ύπνο και προκαλεί μικροαφυπνίσεις και κατακερματισμό του ύπνου.

Τα συμπτώματα κατά την ημέρα μπορεί να είναι ίδια  με αυτά ενός υπνοαπνοϊκού και χρειάζεται διαφορική διάγνωση από την υπνική άπνοια και διαφορετική θεραπευτική αντιμετώπιση.

Το εγκεφαλογράφημα της μελέτης ύπνου, παρουσιάζει συχνές μικροαφυπνίσεις.  Οι αφυπνίσεις προκαλούνται από έντονες εισπνευστικές προσπάθειες που καταλήγουν σε μεγάλες αρνητικές ενδοθωρακικές πιέσεις. Αυτές οι αφυπνίσεις, οι σχετιζόμενες με έντονη αναπνευστική προσπάθεια (RERA’s, Respiratory Effort Related Arousals) λαμβάνονται υπ’ όψιν  στις μελέτες ύπνου, όπως και οι άπνοιες ή υπόπνοιες.

Απεικονιστικά ο περιορισμός της ροής του αέρα εμφανίζεται στην καταγραφή σαν μια σειρά αναπνοών, διάρκειας τουλάχιστον 10 sec που χαρακτηρίζεται από αύξηση της αναπνευστικής προσπάθειας ή επιπέδωση της κυματομορφής της ρινικής αναπνοής  και καταλήγει σε αφύπνιση, αλλά δεν πληρεί τα κριτήρια της άπνοιας ή της υπόπνοιας .

 Στο σύνδρομο αυτό ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης δεν παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις όπως στα επεισόδια απνοιών στον ύπνο (πτώσεις του οξυγόνου μικρότερες του 3%) .